Aydınlatma Metni

VEGAN DERNEĞİ

Üye Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli Üye Adayımız,

Vegan Derneği’ne (“Dernek”) yaptığınız üyelik başvurusu için teşekkür ederiz. Dernek olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte[1] ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Üye Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) vasıtasıyla üyelik başvurunuz kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Dernek’e yapmış olduğunuz üyelik başvurusu kapsamında, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Kimlik Bilgileri: İsim, soyisim, T.C. kimlik numaranız, kimlik bilginiz.

İletişim Bilgileri: İletişim adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz ile var ise Dernek’e tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabileceğimiz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Dernek’in doğrudan bu bilgileri işleme amacı olmamakla birlikte Dernek’e sunmuş olduğunuz kimlik belgesi ve fotoğraflar kapsamında dolaylı olarak edinilme ihtimali olan din, felsefi inanç, siyasi düşünce ve sağlık verileriniz (örneğin fotoğraftan anlaşılan kıyafet, cihaz ve protezler) ile üyelik başvuru formunda ihtiyari olarak belirtmiş olduğunuz üyesi olduğunuz derneklerin isimleri.

(Metin içerisinde yukarıda sayılı veriler gerçek kişi üye adaylarımıza ve tüzel kişi üye adaylarımızın gerçek kişi temsilcilerine ait olduğu ölçüde KVKK tahtında kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler bu metin içerisinde birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, Dernek’e üyelik başvurusu için fiziki olarak veya www.tvd.org.tr adresindeki Dernek web sitesi üzerinden doldurduğunuz başvuru formu ve Dernek Tüzüğü kapsamında Dernek’e üyelik başvurusu ile ilgili fiziki olarak sunduğunuz veya elektronik ortamda aktardığınız belgeler vasıtasıyla, ayrıca Dernek ile yaptığınız çeşitli iletişimler kapsamında (telefon veya elektronik posta ile Dernek ile iletişime geçmeniz gibi) Dernek yetkililerine verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu kapsamda Kişisel Verileriniz, Dernek Tüzüğü’müzdeki işlemler de dahil olmak üzere üyelik başvurusu ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi, üyelik başvurusunun değerlendirilmesi ve karara bağlanması, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması, 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile KVKK’nın 5/2(ç) maddesi gereği veri sorumlusu olan Dernek’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi gereği siz üye adaylarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Dernek, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz, Dernek Tüzüğü’ndeki işlemler de dahil olmak üzere üyelik başvurusu ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi, üyelik başvurusunun değerlendirilmesi ve karara bağlanması, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması ve 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Kişisel Verileriniz yalnızca yukarıda belirtilen amaç ve şekillerde Dernek tarafından işlenecek ve bu kapsamda Dernek’in idari personeli ve Dernek Tüzüğü’nün yetkilendirdiği şekilde üyelik başvurusunu inceleyip karara bağlayacak kişiler olan Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılacaktır.

İlgili firmalara hususi olarak bir veri aktarımı yapılmamakla birlikte, Dernek bünyesinde bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla Dernek dışı bilgi teknolojileri firmaları ile çalışılmakta olup, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında bu firmalar, teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman Dernek’in kullandığı sunucu ve programlara, bu kapsamda dolaylı olarak da bu programlar altında olan verilere erişebilmektedir. Ancak bu firmalar tarafından verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu olmamaktadır.

İlgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat tahtındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili kurum ve kuruluşları ile veya yargı organları ile kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

KVKK Tahtında İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK tahtında ilgili kişi[2]  olarak KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  1. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınız Kapsamında Dernek’e Başvuru Yolları

KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, yukarıda belirtilen KVKK tahtındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak 4.Levent Konaklar Mah. Akçam Cad. No:11/5 Beşiktaş/İstanbul adresine elden veya kargo yoluyla teslim ederek; Dernek’e iletebilirsiniz.

 

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

 

Vegan Derneği (TVD)

Vegan Derneği tarafından tarafıma sunulan Üye Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum.

 

İsim Soyisim:                                                                    İmza:                                                               

Tarih:

 

 

[1] KVKK tahtında kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

[2] KVKK tahtında ilgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.